Statutter

STATUTTER FOR - OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL OG RESTAURANTFAG I TRØNDELAG

VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 06.06.1990
SISTE ENDRING - (19.03.2012)


§ 1       NAVN

1.1       Kontorets navn skal være, Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag.

1.2       Kontoradresse skal være i Trondheim Kommune.

§ 2       FORMÅL

2.1.      På vegne av opplæringskontorets medlemsbedrifter i Trøndelagsfylkene, er kontorets formål å tilrettelegge opplæringen for kokk-, servitør-, og resepsjonsfagene i henhold til Opplæringsloven.

2.2       Kontoret skal koordinere, effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæring. Skolering av voksen arbeidskraft kan også komme inn under kontorets virksomhet.

§ 3       MEDLEMSKAP

3.1       Som deltakere i opplæringskontoret regnes bedrifter som har tegnet opplæringsavtale med opplæringskontoret og som tilslutter seg disse vedtekter.

3.2       Medlemmer tas opp etter at innmeldingsavgift fastsatt av organisasjonens generalforsamling, er betalt. Avgiftens størrelse fastsettes årlig av generalforsamlingen.

3.3.      Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet.

3.4       Medlemskapet i opplæringskontoret opphører når det er gått 1 - ett år - siden utløp av siste lærekontrakt.

3.5       Medlemmer som ikke har lærlinger i regnskapsåret, men ønsker å opprettholde medlemskap, betaler en kontingent som årlig fastsatt av generalforsamlingen.

§ 4       ØKONOMI

4.1       Opplæringskontorets drift finansieres dels ved offentlige tilskudd og dels ved medlemskontingent, som kan være andeler av det offentlige lærlingetilskuddet.

4.2.            Alle tilskudd formidles til opplæringskontoret. Generalforsamlingen avgjør hvor stor del av tilskuddene som skal refunderes lærebedriftene.

Som godtgjørelse for opplæring av lærlingen.

4.3.      Regnskapene revideres av revisor.

4.4       Generalforsamlingen bestemmer hvordan eventuelt overskudd skal disponeres.

4.5       Eventuelle underskudd som opparbeides i forbindelse med driften av kontoret skal dekkes ved at medlemsbedriftene betaler inn til opplæringskontoret underskuddsbeløpet, forholdsvis etter antall lærlinger som er tilsluttet kontoret.

4.6       Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift av opplæringskontoret.

4.7       Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder som rapporterer til styret.

§ 5       GENERALFORSAMLING

5.1       Innen utgangen av mars måned hvert år skal det avholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift representerer en stemme på generalforsamlingen.         

5.2       Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.

5.3       Generalforsamlingen skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående året, styrets forslag til budsjett for kommende år, derunder fastsettelse av innmeldingsavgift.

5.4       Generalforsamlingen skal foreta valg av styre som består av leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Blant styremedlemmene kan et medlem være foreslått fra hver av organisasjonene Fellesforbundet og NHO.     

5.5       Styrets leder velges ved særskilt valg.

5.6       Alle valg og vedtak avgjøres ved simpelt flertall blant de frammøtte medlemmer.

5.7       Generalforsamlingen skal utpeke revisor. Denne skal være registrert eller                         statsautorisert revisor.

5.8       Generalforsamlingen velger valgkomite på tre medlemmer pluss et varamedlem.

5.9       På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte.                      Yrkesopplæringsnemnda kan delta med observatør.

5.10     Generalforsamlingen skal årlig fastsette styrehonorar

§ 6       STYRET

6.1       Opplæringskontorets styre består av leder, fire medlemmer samt varamedlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Styrets leder skal velges særskilt hvert år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for        2 år ad gangen.

6.2       Medlemmer til styret og varamedlemmer kan velges blant representanter for medlemsbedrifter som har lærling-/er, dog slik at styreplass stilles til disposisjon for en representant fra hver av organisasjonene Fellesforbundet og NHO- Reiseliv.

6.3       Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke er delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.

6.4       Styret skal etter behov ansette/engasjere faglig ledere innen aktuelle områder.

6.5       Styret oppnevner fagutvalg bestående av 2 - to fagarbeidere fra hvert av de fagområder Opplæringskontoret ivaretar.

6.6       Yrkesopplæringsnemnda (YON) skal innkalles og har rett til å være tilstede på    styremøtene.

§ 7       ADMINISTRASJON

7.1       Opplæringskontoret ledes av en daglig leder.

7.2       Styret utarbeider instruks for daglig leder.

7.3       Utover den faglige administrative saksbehandling kan sekretærtjenester utføres enten ved leid hjelp eller ved egne ansatte. Styret kan etter behov engasjere faglig personell innen aktuelle fagområder.

§ 8       ENDRING AV VEDTEKTER

8.1       Endring av disse statuttene kan skje i ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling innkalt av styret med 14 dagers varsel.

8.2       Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved 2. gangs behandling av endringsforslag er det tilstrekkelig med simpelt flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

§ 9       OPPLØSNING

Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av medlemsbedriftene i ordinær generalforsamling vedtar dette. Organisasjonens midler blir etter Generalforsamlingens beslutning å anvende i samsvar med formålet angitt i § 2.